6 základních kroků k vyšší efektivitě práce správních orgánů společností

2.11.2007

Jak mohou organizace ovlivnit a zvýšit efektivitu práce správních orgánů? Je to vůbec možné? Tyto otázky si kladou akcionáři, investoři i samotní členové správních orgánů po celém světě. Neexistuje jeden universální recept či rada. Ne nadarmo se hovoří o “umění corporate governance”. Je ale možné shrnout šest základních praktik, jejichž přijetí zcela jistě přispěje k vyšší efektivitě práce.

  1. vyberte vhodné členy do správních orgánů, 
  2. ustavte správného předsedu, 
  3. problematiku nástupnictví řešte okamžitě a jako jednu z hlavních priorit, 
  4. při jednání se soustřeďujte na několik klíčových problémů,
  5. pravidelně hodnoťte práci celého boardu i přínos jednotlivých členů.
  6. vyberte či vychovejte si dobrého tajemníka

Ačkoli těchto šest doporučení zní velmi jednoduše mnoho organizací je vědomě či nevědomě přehlíží, či má problémy s jejich implementací.

Vyberte vhodné kandidáty do správních orgánů. Žádná best practice, kodexy či doporučení nemohou zajistit efektivitu práce boardu, pokud tam nesedí ti správní lidé. Ale kdo jsou „správní” lidé? Všichni členové boardu by měli být vysoce kompetentní ve čtyřech základních oblastech: orientace na výsledky, schopnost strategické orientace, schopnost spolupracovat, schopnost vyjádřit se a konat nezávisle. Každou z těchto oblastí můžeme prověřit sadou nástrojů při interview či referencemi. Je také dobré ověřit si motivaci daného člena správního orgánu, samozřejmě, že moc a vliv hrají svoji roli v dlouhodobé kariéře „exekutivce“, ale většina úspěšných členů boardů je motivována spíše úspěchem celého týmu. Chtějí, aby celý board a jejich business uspěl. Je třeba si dát pozor na ty, kteří se z důvodů udržení své židle vždy přiklánějí k většině, snaží se vlichotit a v podstatě se jen vezou. Jejich přidaná hodnota je velmi omezená, mnohdy i záporná. Dalším faktorem, který hraje významnou roli ve výsledné práci celého boardu je diversita. Diversita osobností i zkušeností.
Zvolte správného předsedu. Není tajemstvím, že skvělé boardy mají skvělé předsedy. Osobnost předsedy správního orgánu je velmi důležitá pro efektivitu práce. Předseda by měl samozřejmě disponovat čtyřmi charakteristikami, kterých jsme se již zmiňovali (orientace na výsledky, strategická orientace, spolupráce, nezávislost), ale měl by také být přirozeným lídrem, který vede a podporuje celý tým. Měl by být schopen hodnotit a požadovat odpovědnost od členů boardu, být mentorem i koučem pro své kolegy.
Věnujte pozornost nástupnictví. Klíčový pro operativní chod společnosti zůstává výběr CEO, ale nástupnictví hraje velmi důležitou roli i u ostatních členů správních orgánů. V ideálním případě se o monitorování trhu s vhodnými kandidáty odpovídajícími potřebám a stupni rozvoje společnosti stará nominační výbor. Ten pak na svých zasedáních i mimo ně neustále vyhodnocuje potenciální kandidáty, tak aby i v případě náhlých změn měl rychle reagovat a nemusel se spoléhat pouze na pomoc a doporučení headhunterů. Excelentních CEO a špičkových lídrů je málo a je velmi obtížné je získat v krátkém časovém horizontu. Proto je nutné podtrhnout kontinuální práci všech členů správních orgánů.
Při jednání se soustřeďujte na několik klíčových problémů. Příprava jasného programu zasedání s návrhy usnesení je nezbytností pro efektivní práci boardu. Mezi body, které by se měly periodicky opakovat na jednáních patří 1. soulad se zákonnými, podzákonnými normami s požadavky regulátorů kapitálových trhů, 2. hodnocení výkonu CEO a nástupnictví 3. strategické směřování společnosti ve středně a dlouhodobém horizontu 4. vykonávat péči řádného hospodáře, monitorovat, kontrolovat, delegovat a vyhodnocovat výkonnost společnosti.
Pravidelně hodnoťte práci celého boardu i přínos jednotlivých členů. Mnoho správních orgánů se omezuje na prověřování souladu se zákonnými normami což je pod neustále se zvyšujícím tlakem regulátorů, investorů a akcionářů pochopitelné. Neměli by ale zapomínat na pravidelné prověrky a hodnocení výkonu celého boardu i jeho jednotlivých členů.  

Vychovejte si dobrého tajemníka. Posláním tajemníka společnosti – vyplývajícím z Kodexu správy a řízení společností založeném na principech OECD, z mezinárodních standardů a nejlepší praxe corporate governance – je zajišťovat účinné procesy správy společnosti, jejich řádnou dokumentaci v správních orgánů v souladu se zákonem, poskytovat podporu správním orgánům při výkonu jejich působnosti a členům správních orgánů při výkonu jejich funkce a dále poskytovat podporu exekutivě společnosti v otázkách souvisejících se správou společnosti.  Tajemník správních orgánů (corporate secretary) hraje klíčovou roli při zajišťování administrace správních procesů. Nároky na právní i ekonomické znalosti a dovednosti tajemníků se neustále stupňují. Důležitou roli však hrají především osobnostní charakteristiky tajemníků. Dobrý tajemník je takový „šerpa“, který pomůže vůdci dosáhnout úspěchu, kryje mu záda a sám zůstává mimo záři reflektorů slávy. Proto je dobrých tajemníků jako šafránu.