Inspirace pro dozorčí rady: Tápání v temnotě pokračuje

12.2.2006 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Risk management, SPRÁVNÍ ORGÁNY V PRAXI

Společnost Deloitte výsledky průzkumu mapujícího ponaučení ze série korporátních krizí z minulých let počínaje slabinami externích auditů a konče riziky vyplývajícími z neadekvátních struktur správy korporací. Nejzávažnější byl ale jeden poznatek: finanční výkazy nedávají komplexní obraz o skutečném podnikatelském zdraví společnosti a její konkurenceschopnosti.

Zobrazit více

Přehled nákladů na audit vybraných firem v USA v roce 2001

11.2.2006 / BY / IN AKTUÁLNĚ ZE SVĚTA CG, Aktuálně ze světa CG, Články a události, Corporate governance

V souvislosti se změnami v legislativě týkající se společností kotovaných na kapitálovém trhu v USA byly publikované údaje, srovnávající strukturu výdajů předních amerických firem auditorským společnostem za rok 2001. Z publikovaných údajů vyplývá, že částky za neauditorské poradenské služby poskytované auditory auditovaným společnostem v řadě případů několikanásobně převyšují výdaje na provedení vlastního externího auditu. Toto zjištění vedlo k úvahám o nezávislosti auditorských firem a přímo se promítlo do federálního zákona Sarbanes Oxley Act of 2002. Ten ukládá obligatorně zřizovanému výboru pro audit společnosti, aby schvaloval veškeré neauditorské služby v ceně převyšující 5% z odměny externího auditora po dobu fiskálního roku.

Zobrazit více


Doporučení Evropské komise o úloze nevýkonných členů správní nebo dozorčí rady

22.10.2005 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Podpora správních orgánů

V doporučení Evropské komise o úloze nevýkonných členů správní rady nebo dozorčí rady a o výborech správní nebo dozorčí rady společností kótovaných na burze byly členské státy vyzvány, aby přijaly příslušná opatření na posílení úlohy nevýkonných členů správní a dozorčí rady.

Zobrazit více

První profesionální tajemníci obchodních společností, blahopřejeme !

7.9.2005 / BY / IN Články a události, Corporate governance

První corporate secretaries obdrželi dne 23.června certifikáty CIoD a Ministerstva školství o úspěšném ukončení Národního certifikačního studia administrace správy obchodních společností.
Jsou jimi:

paní Ing. Patricie Plášková, vedoucí kanceláře správních orgánů České spořitelny, a.s.
paní Mgr. Šárka Drobná, tajemnice a tisková mluvčí společnosti Pražská teplárenská, a.s.
pan Ing. Petr Minařík, tajemník společnosti České aerolinie, a.s.
pan Ing. Michal Hasník, tajemník společnosti Mero, a.s.
pan Ing. Pavel Gračko, tajemník společnosti Čepro,a.s.

Paní Ing. Milena Kozárová, tajemnice a tisková mluvčí společnosti Hochtief VSB, a.s. úspěšně ukončila Národní certifikační program studia corporate governance a rovněž získala certifikát CIoD a Ministerstva školství.

Národní certifikát v corporate governance v prosinci minulého roku získal jako první tajemník v ČR také pan Ing. Vladimír Brož,MBA, tajemník společnosti Český Telecom,a.s.

Odpovědná a náročná práce tajemníka společnosti (v zahraničí je pro tuto pozici používaný některý z následujících názvů: corporate secretary, company secretary, company counsel) patří v zahraničních firmách k velmi oceňovaným manažerským pozicím, neboť klade velmi vysoké nároky jak na osobnost, tak i na znalosti manažera. Tajemník je součástí vrcholového managementu firmy a je podle toho i odměňován. Více čtěte v červencovém čísle CGLive.

Další běh Národního certifikačního programu studia administrace správy zahajujeme ve dnech 10.-11.10.2005. Další informace o studiu najdete

Zobrazit více


Mezinárodní účetní standardy – výběr pro zaměstnaného čtenáře aneb 10 věcí, které musíte znát, abyste byli „in“.

19.8.2005 / BY / IN Články a události, Corporate governance

Mezinárodní účetní standardy jsou shrnutím nejlepších účetních postupů a zkušeností účetní profese a požadavků uživatelů na rozsah zveřejňovaných informací. Standardy vydává neziskový subjekt Rada pro mezinárodní účetní standardy, aby se zvýšila srovnatelnost vykazovaných informací o finanční výkonnosti a finanční pozici různých společností. Rada dosud vydala 41 Mezinárodních účetních standardů (International Accounting Standards – IAS 1- 41), z dosud nichž platí 33, a 5 Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (International Financial Reporting Standards – IFRS 1-5). Název standardů se změnil v roce 2001, a vyjadřuje nový přístup Rady k tvorbě standardů – důsledně dodržovat základní principy shrnuté v tzv. Koncepčním rámci a omezit možností alternativního vykazování transakcí a událostí povolované jednotlivými standardy.

Zobrazit více

Doporučená struktura prohlášení o souladu s řádnou praxí CG

18.8.2005 / BY / IN Články a události, Corporate governance, Podpora správních orgánů

Následující text je návrhem struktury prohlášení, který má společnostem poskytnout představu o obsahu jejich možného prohlášení o správě a řízení.

Návrh je třeba brát jako příklad. I když není závazný, společnosti by měly být vůči svým akcionářům a potenciálním akcionářům co nejotevřenější.

Zobrazit více

Technologie due diligence

17.8.2005 / BY / IN Články a události, Corporate governance

Žijeme v době globalizace přinášející nekonečné řetězy transakcí s majetkem či akciemi podniků. Ze strategického i taktického hlediska je pro obě strany transakce stejně důležité vědět, co je předmětem transakce. Due Diligence neboli hloubková kontrola, jak se v posledních měsících ne zcela přesně objevuje v mediích, je proces systematického získávání a oceňování informací s cílem identifikovat a ovládnout rizika spojená s určitou majetkovou transakcí (např. koupí podniku nebo jeho části) jejich snížením na přijatelnou úroveň. Dobrá znalost technologie due diligence dává kupujícímu i prodávajícímu možnost optimalizovat své výnosy z transakce ve všech časových horizontech tím, že dokáže správně ocenit pravděpodobné vlivy identifikovaných rizik na hodnotu převáděného majetku v delším časovém období.

Zobrazit více