Kultura organizace – otevřené riziko

20.8.2007

Společnosti, ve kterých etika má své pevné místo, jsou schopny lépe budovat a chránit svou reputaci, podněcovat důvěru a dávat tak lidem i investorům pozitivní signály. Za vším stojí pochopení významu sdílených hodnot a jejich vlivu na tvorbu firemní kultury.

Zobrazit více


České prostředí corporate governance

31.5.2007

V následujících řádcích upozorníme na nejdůležitější události, které v uplynulém roce měly vliv na výkon corporate governance v ČR, abychom pak mohli situaci dokreslit i daty získanými z průzkumů domácích i světových společností.
Nebudeme se detailně zabývat rozborem všech právních norem, které mají přímou či nepřímou vazbu na oblast corporate governance. Přehled základních norem ovlivňujících oblast správy a řízení společností je zpracován v (Kavalíř,2005). Obchodní právo ČR má závazné postupy pro operace s vlastním jměním obchodních společností, stejně jako postupy při fúzích a akvizicích, včetně výčtu povinností členů správních orgánů v takových situacích. Nakládání s cennými papíry popisuje zákon o cenných papírech, úpadkové právo se řídí zákonem o konkursu a vyrovnání. Je však nutné v této souvislosti uvést některé zásadní kroky a předpisy, které ovlivnily nebo následně ovlivní řádnou praxi správy….

Zobrazit více


Hodnocení corporate governance v České republice

1.3.2007

V předkládané studii se pokoušíme o objasnění základních pojmů a principů corporate governance. V analytické části studie se věnujeme především ukazatelům spojenými se správou a řízením společností i konkrétními srovnáními některých prvků technologie výkonu správy obchodních společností jako je struktura boardů a administrace správy. Zaměřujeme se především na strukturu, povinnosti, odpovědnosti a způsoby práce správních orgánů obchodních společností, tak jak jsou v současné době aplikovány….

Zobrazit více


Corporate governance – o čem je řeč

1.10.2006

Správa a řízení společností se od samého vzniku podnikání potýká s problémy spojenými s delegováním moci i zodpovědnosti. Diskuse vedené snahou o zprůhlednění a kontrolu corporate governance byly po nedávných korporátních skandálech na americkém i evropském trhu nuceny přejít v konkrétní akce zaměřené na zdokonalení řádné praxe správy a řízení společností. Regulátoři kapitálových trhů reagovali s nebývalou rychlostí. Struktury i procesy corporate governance jsou pod neustálým tlakem mezinárodních kapitálových trhů, které i v českém prostředí způsobují posun směrem ke sblížení s požadavky mezinárodních trhů. V posledních třech letech došlo k významným změnám v regulaci a požadavcích

Zobrazit více

Modely správy korporací

16.2.2003

Ve světě vznikla celá řada modelů správy podniku. Dokonce v jedné zemi můžeme najít zarážející směsici různých druhů správních rad. Většinu charakteristických faktorů však můžeme zjednodušeně vyjádřit v následujících kategoriích: počet úrovní, průhlednost rozdělení pravomocí exekutivními a neexekutivními řediteli, jejich počty, nezávislost, délka funkčního období, pravomoci svěřené generálnímu řediteli.

Zobrazit více

Zpráva reagující EU na problémy, které v USA řeší Sarbanes-Oxley Act

15.2.2003

Dne 4.11. 2002 byla v Bruselu presentovaná závěrečná zpráva skupiny expertů, zabývající se nutnými změnami právního a regulačního rámce správy a řízení obchodních společností v EU. Zpráva obsahuje řadu doporučení, která by měla posílit transparentnost chování správních orgánů evropských firem. Jedná se o obsáhlý dokument reagující EU na problémy, které v USA řeší Sarbanes-Oxley Act. Plný text zprávy, na níž jistě bude reagovat i regulátor českého kapitálového trhu a česká právní úprava, si vyžádejte na adrese klirova@cgp.cz. Výtah ze právy najdete příloze (v angličtině) tohoto článku.

Zobrazit více