Jak na interní audit – užitečný návod k využití funkce interního auditu nejen v obchodních společnostech

7.5.2013

Doporučení, jak v obchodní společnosti nebo organizaci jiného typu efektivně využít funkci interního auditu.

Jedná se o návodný dokument vypracovaný společně mezinárodními organizacemi ecoDa (European Confederation of Directors´Associations) a ECIIA (European Confederation of Institute of Internal Auditing) určený pro členy správních orgánů.

ČITOS jej doporučuje k informaci a jako užitečnou pracovní pomůcku všem profesionálům ve správě a řízení českých společností a dalších organizací.

Vladimír Brož, president ČITOS

Zobrazit více

Interní audit – PROČ? CO? JAK? KDE? K ČEMU? KOLIK? …? Otázky, které by si správní orgány (primárně výbor pro audit a/nebo dozorčí rada) měly položit!

30.4.2013

Sada otázek, které by si měl správní orgán společnosti (primárně dozorčí rada / výbor pro audit) položit při posuzování potřebnosti funkce interního auditu a její kvality a spolehlivosti. Vybráno z diskusních fór k problematice corporate governance za období 1-4/2013.
Vladimír Brož, prezident ČITOS

Zobrazit více


Trendy v interním auditu

22.11.2007

Globalizace a měnící se potřeby společností přináší nové výzvy i do oblasti interního auditu. Celosvětový trend jasně ukazuje zvyšující se požadavky v oblasti corporate governance, risk managementu, interních kontrol, etiky a compliance. Tento směr potvrzuje řada současných průzkumů…

Zobrazit více

Interní auditoři čelí stále větším výzvám

23.10.2007

Zvyšující se požadavky na finanční reporting a jeho soulad s předpisy přinášejí nové nároky na práci interních auditorů. Globální průzkum společnosti Ernst & Young potvrzuje tento trend a dokládá, že v dnešní době na auditory doléhá tlak nových požadavků – ty se týkají zejména schopnosti pokrývat širší spektrum rizik (týkajících se např. podvodů, programů, uzavírání smluv a transakcí) a zvyšování celkové výkonnosti společnosti.

Zobrazit více

Aktuálně k problémům interního a externího auditu v ČR a EU: konvergence interního a externího auditu ?

22.1.2005

Interview s odstupujícím prezidentem KAČR Petrem Křížem a prezidentem ČIIA Pavlem Váchou. Rozhovor připravil a vedl Petr Jurák – viceprezident ČIIA a vrchní auditor pro finanční audity, Český Telecom, a.s.
V obsáhlém rozhovoru najdete odpovědi na následující otázky: Jak byste charakterizovali hlavní rozdíly mezi externím statutárním auditorem a interním auditorem dneška a před deseti lety ? Jaké hlavní změny, vývoj a výzvy pro profesi interního auditu a externího statutárního auditu očekáváte v nejbližších letech? Jak bude v praxi vypadat jmenování auditora valnou hromadou? Jaké očekáváte změny a vývoj v oblasti interního auditu? Jaké hlavní výzvy pro profesi interního auditu očekáváte v nejbližších letech?
Jaký je hlavní dopad podvodů v účetních výkazech společností (typu Enron, Worldcom, Parmalat atd.) na corporate governance a na roli a práci externích a interních auditorů? V důsledku zmíněných podvodů ve finančních výkazech v posledních letech probíhá ve světě diskuse jak obnovit důvěru veřejnosti v externí statutární auditory a finanční výkazy. Jak na tento vývoj reaguje KAČR uvnitř a vůči veřejnosti? Od roku 2002 externí auditoři začali důsledně uplatňovat ISA standard č. 240 „Odpovědnost auditora při posuzování možných podvodů a chyb“. Co v praxi představuje aplikace tohoto standardu? Pokud dozorčí rada nebo představenstvo adekvátně nezareaguje na upozornění, jaký je pak další postup? Jaké máte zkušenosti ze spolupráce mezi interním a externím auditorem při identifikaci podvodů? Jak hodnotíte úroveň koordinace a spolupráce v této oblasti?
Jaké jsou hlavní důsledky zákona Sarbanes Oxley (SOX) na corporate governance a na roli a práci externích a interních auditorů v ČR? Jaké očekáváte dopady tohoto zákona na legislativu v EU a profesní standardy? Jaké jsou nejvýznamnější úpravy 8. směrnice? Jaké očekáváte dopady SOX na legislativu v EU a profesní standardy? 12. Jaké změny v profesi externích auditorů lze očekávat v důsledku náhrady stávajících auditorských směrnic KAČR Mezinárodními standardy auditu (ISA) v roce 2004 a 2005? Můžete stručně popsat požadavky SOX v sekci 404 – certifikace interního kontrolního systému? Jakou roli zde hraje externí statutární auditor a jakou interní auditoři? Kde vidíte největší prostor pro spolupráci mezi externími a interními auditory v rámci naplňování požadavků SOX ? Jak vidíte rozvoj a vývoj výborů pro audit, jaké s nimi máte zkušenosti v České republice? Vidíte nějaká typická slabá místa nebo nedostatky ve funkci existujících výborů pro audit? Jak hodnotíte z vašich zkušeností úroveň spolupráce mezi externími a interními auditory (obecně)? Mělo by se něco změnit? Jaké změny či trendy odhadujete v dalších letech?

Zobrazit více

Interní audit – historie, současná praxe a trendy vývoje

20.3.2003

Studie Ing. Petra Juráka,MBA,CAT,CIA,certifikovaný účetní expert, ředitele auditu finančních funkcí a zástupce výkonného ředitele printerní audit, ČESKÝ TELECOM, a.s., vicepresidenta Českého institutu interních auditorů.

Historický vývoj auditu
Historie auditu je velmi dlouhá, první záznamy o aktivitách podobných auditu sahají až do období 3500 let před naším letopočtem. Záznamy z mezopotamské civilizace vykazují vedle čísel finačních transakcí různé značky, které vyjadřují určitý systém autorizace a verifikace. Vnitřní kontroly, verifikační systémy a koncepce dělby práce mají svůj počátek pravděpodobně v této době. Rovněž ranné egyptské, čínské, perské, hebrejské a řecké záznamy vypovídají o podobných systémech.

Zobrazit více