Succession planning

8.4.2008

Je až s podivem, kolik představenstev a dozorčích rad akciových společností nevěnuje systematickou pozornost následnictví („succession planning“). Ocitají se snadno v pasti, když je nutné rychle vybrat nového člena správního orgánu nebo generálního ředitele. Několik praktických rad dle best practice správy …

Zobrazit více

6 základních kroků k vyšší efektivitě práce správních orgánů společností

2.11.2007

Jak mohou organizace ovlivnit a zvýšit efektivitu práce správních orgánů? Je to vůbec možné? Tyto otázky si kladou akcionáři, investoři i samotní členové správních orgánů po celém světě. Neexistuje jeden universální recept či rada. Ne nadarmo se hovoří o “umění corporate governance”. Je ale možné shrnout šest základních praktik, jejichž přijetí zcela jistě přispěje k vyšší efektivitě práce.

Zobrazit více


Tajemník – klíčové povinnosti (II)

20.5.2007

Obchodní zákoník a další právní předpisy ukládají společnostem mnoho závazků týkajících se způsobu zařizování jejich záležitostí. Většina z nich je pod hrozbou trestu nebo jiné sankce pro společnost a správních orgánů a každého z jejich členů. Úlohou tajemníka společnosti je sledovat soulad správních procesů s těmito předpisy.

Zobrazit více

Tajemník obchodní společnosti si zaslouží respekt (I)

17.5.2007

Tajemník obchodní společnosti stojí v centru rozhodovacího procesu a má značný vliv a moc. Tajemník společnosti je průvodcem a oporou členů správních orgánů na jejich cestě za ziskem a růstem společnosti, ale zároveň s integritou a nezávislostí chrání zájmy společnosti, jejich akcionářů a zaměstnanců.

Zobrazit více

Jak vnímají DR svoji roli v souladu mezinárodním standardy řádné praxe správy?

26.4.2007

Pokračujeme závěry z diskusí u kulatého stolu, kterých se ve společnosti CG Partners účastnili členové dozorčích rad předních českých společností a to jak ekonomové, manažeři a právníci, tak i členové dozorčích rad zvolení z řad zaměstnanců. Členové dozorčích rad otevřeně hovořili o aktuálním vývoji regulace správy a řízení společností ve světě a s trendy v legislativě (Sarbanes – Oxley Act, Action Plan EU, Code CG OECD) a o problémech, které s jejich prací v dozorčích radách souvisejí. Výsledky a zjištění z velmi intenzivní diskuse daleko překračují rámec kulatých stolů a jsou významným impulsem těm členům dozorčích rad, kteří usilují o naplnění své úlohy v efektivní správě jim svěřených společností.

Zobrazit více

Diskuse o naléhavých problémech v práci dozorčích rad

17.4.2007

Společnost CG Partners otevřela diskusi o naléhavých problémech v práci dozorčích rad dnes a o jejich budoucí úloze ve správě akciových společností.
Důvodem je stagnující kvalita práce dozorčích rad a potřeba zásadně ji zlepšit. Ve specificky českých podmínkách rovněž naléhavá potřeba reagovat na světový vývoj corporate governance. I v ČR jsou často používané nezdravé praktiky vedoucí ke snižování hodnoty investic akcionářů a proto musí být obdobné i nápravné kroky. Reálná praxe správních orgánů v ČR je často dramaticky odlišná od toho, co požadují Kodexy řádné správy a ne vždy například dozorčí rada disponuje účinnými nástroji k odhalení závažných problémů, které se představenstvo a exekutiva snaží zakrýt.
Zajímavé jsou závěry z diskusí u kulatého stolu, kterých se účastnili členové dozorčích rad předních českých společností a to jak ekonomové, manažeři a právníci, tak i členové dozorčích rad zvolení z řad zaměstnanců. Členové dozorčích rad otevřeně hovořili o aktuálním vývoji regulace správy a řízení společností ve světě a s trendy v legislativě (Sarbanes – Oxley Act, Action Plan EU, Code CG OECD) a o problémech, které s jejich prací v dozorčích radách souvisejí. Výsledky a zjištění z velmi intenzivní diskuse daleko překračují rámec kulatých stolů a jsou významným impulsem těm členům dozorčích rad, kteří usilují o naplnění své úlohy v efektivní správě jim svěřených společností.

Zobrazit více


Tajemník společnosti a jeho úloha

1.4.2007

Posláním tajemníka společnosti- vyplývajícím z Kodexu správy a řízení společností založeném na principech OECD (2004), mezinárodních standardů a nejlepší praxe corporate governance – je zajišťovat účinné procesy správy společnosti a jejich řádnou dokumentaci v správních orgánů v souladu se zákonem, poskytovat podporu správním orgánům při výkonu jejich půsonosti a členům správních orgánů při výkonu jejich funkce a dále poskytovat podporu exekutivě společnosti v otázkách souvisejících se správou společnosti.

Zobrazit více