Chceš kontrakty od státu – podnikej eticky!

1.11.2007

V USA proběhla ostrá debata o požadavcích v oblasti etiky pracovního chování a obchodního jednání pro firmy, které chtějí dělat business se státní správou. Již od února letošního roku čeří vody amerických médií. Návrh Federal Acquisition Regulation (FAR) má vejít v platnost od listopadu. Bude pro firmy znamenat jen zvýšení nákladů  nebo bude mít pozitivní dopad na kulturu podnikání?

Nové opatření by mělo platit pro všechny společnosti, které budou mít podepsaný kontrakt v hodnotě 5 milionů USD a v délce trvání 120ti a více dnů. Mezi základní požadavky, které firmy musí prokazatelně doložit, patří:

1. přijetí písemného etického kodexu, kodexu pracovního chování a obchodního jednání
2. zavedení tréninkových a vzdělávacích programů v oblasti etiky a compliance pro zaměstnance
3. implementování vnitřních kontrolních systémů
4. zavedení systému anonymního reportování etických selhání v pracovním chování a obchodním jednání

A co se stane, když společnost nebude schopná doložit soulad s těmito požadavky? Při jejich porušení či neplnění může zadavatel zakázky odstoupit od kontraktu,nebo požadovat odečtení alikvótní částky z kontraktu za dobu, kdy nebyl dodržován soulad s požadavky. Hlavním principem stojícím v pozadí tohoto opatření je zvýšení transparentnosti a omezení rizik selhání etiky pracovního chování při plnění kontraktů za peníze daňových poplatníků. Společnosti, které chtějí získat státní peníze, boudou muset provádět periodická prověrky best practice, procesů a interních kontrolních mechanismů na soulad s vlastním etickým kodexem. Budou muset mít zavedený interní reportovací systém např. anonymní linky ochrany zájmů zaměstnanců a firmy.Budou muset procházet interním i externím auditem a budou muset bez zbytečného odkladu informovat zadavatele o zjištěných etických selhání.
Střední a malé společnosti v tomto opatření vidí opětovné zvýšení nákladů na zavádění požadovaných mechanizmů kontroly a prevence. Odhadovat náklady je však problematické, protože se musí vzít v úvahu naopak i úspory vzniklé snížením rizik a rozšíření podnikatelských příležitostí.
V této souvislosti se hovoří o částkách začínajících na 100tis USD pro menší firmy a končící v řádech miliónů pro velké korporace. Celkově je ale snaha vlády o zvýšení „corporate accountability“ vnímána pozitivně.Společnosti, které navrhované mechanismy zavedou, si bezpochyby vybudují konkurenční výhodu, kterou ocení jejich investoři, odběratelé i dodavatelé.

Problematika zadávání veřejných zakázek je velmi palčivá i v ČR. Zatím však řešíme spíše transparentnost samotného procesu zadávání zakázek. To, zda zhotovitelé kontraktů dodržují etická pravidla, chovají se zodpovědně a mají zavedené preventivní mechanismy včetně tréniku zaměstnanců v této oblasti, je zřejmě v ČR zatím hudbou budoucnosti. Nebo ne?