Finanční negramotnost dozorčích rad je vážným rizikem, rozumí dozorčí rady novým finančním výkazům ?

27.1.2005

Nejdůležitější úlohou corporate governance těchto dnů je revoluce ve finančním reportingu. Ze zákona musí proběhnout, v příštích několika měsících  je  třeba zajistit pochopení jejího přínosu každým, kdo to bude reálně potřebovat.

IAS/IFRS – finanční výkaznictví v práci členů dozorčích rad

Program je dvoudenní s celkem 14 hodinami intenzivního výcviku pod vedením zkušeného specialisty, probíhá v českém jazyce a na přání i v anglickém jazyce,  je určený jak členům představenstev, dozorčích rad a předsedům výborů pro audit s dobrou znalostí finančního výkaznictví, tak i členům správních orgánů, kteří se orientují ve výkaznictví jen zběžně. Počet účastníků je omezen na 12.  Lektorkou programu je Ing. Eva Mašková, CSc. FCCA, V průběhu let 1990 – 2002 získala rozsáhlé zkušenosti ve finančním řízení nadnárodních společností (adidas, Philip Morris, Credit Lyonnais a GE Capital) v Čechách i v zahraničí, když řídila významné projekty těchto společností. Od roku 2002 se věnuje mezinárodním účetním standardům jako lektor a konsultant. Vytvořila a realizovala významné školící projekty zaměřené na IAS/IFRS pro řadu  velkých společností (např. Krafts Food, Česká pojišťovna, T – Mobile, AstraZeneca). Jako lektorka spolupracuje s výhradním dodavatelem profesního vzdělávání (BPP Professional Education) pro Velkou čtyřku. Je členkou  řídícího výboru pobočky ACCA v České republice.

Informujte se o termínech konání  programu  ve společnosti CG Partners na  adrese info@cgp.cz  nebo na telefonu 777 809 477.

Z praxe víme, že představenstva a dozorčí rady považují implementaci IFRS za technickou záležitost  účetních. Ale dopad změn vyvolaných ve výkazech je daleko hlubší a fundamentálně ovlivní váš přístup ke správě společnosti, protože ovlivní váš přístup k rozpočtování, prognózování  a manažerskému reportingu a finálně celý business model. Změní používání řady finančních instrumentů včetně leasingu, ovlivní přístup k určování zisku a k manažerským odměnám, ovlivní celý Váš přístup ke corporate governance.

Postaví před vás výzvu schopnosti sdílet své poznání s oprávněně zainteresovanými stranami  i s finanční komunitou a vynutí si vznik společného jazyka pro business a výkaznictví

VÍTE, CO SE MŮŽE VE VAŠÍ SPOLEČNOSTI  STÁT VLIVEM APLIKACE IFRS ?

Přemýšleli jste o následujících rizicích ?  Může se redukovat hodnota akcií, může poklesnout hodnota společnosti, může být narušený váš business model. Vzniknou náklady a škody zaviněné finančně negramotnými zaměstnanci, mohou přijít sankce a pokuty za nesoulad s finančními předpisy  a normami. Židle  v představenstvu a dozorčí radě budou velmi horké.

VÍTE , CO VŠECHNO SE OD 1. LEDNA 2005 ZMĚNILO ?

 • Všechny podnikové kombinace jsou akvizice – už žádné fúze
 • Pro každou kombinaci musí být určen akvizitor
 • Více typů nehmotných aktiv
 • Goodwil se neamortizuje, nýbrž se každý rok testuje
 • Negativní goodwill se ihned zahrnuje do příjmů
 • Náklady na restrukturalizaci jdou do příjmů
 • Oceňuje se tržní hodnotou
 • Vyžaduje se detailní rozkrytí transakce
 • Výsledky budou obtížnějí predikovatelné
 • Hodnoty se budou obtížněji prokazovat
 • Ocenění všech akciových úhrad reálnou hodnotou
 • Zobrazení transakcí s vlastním jměním
 • Opční pobídkové systémy, úhrady služeb a zboží vlastními akciemi ovlivní  výsledky
 • Řízení daňových rizik bude transparentní

VÍTE , JAKÝM VÝZVÁM ČELÍTE ?

 • Komplikovaná metodologie oceňování plateb na bázi akcií
 • Risk management – chyby v ohodnocení mohou mít nepředvídatelné dopady na výsledky společnosti
 • Kvalitní řešení vyžaduje vstupy z řady různých funkcí (finance, treasury, daně,  HR, investor  relations)
 • Požadavky na rozkrytí odměn vrcholového managementu

Víte, co budete muset umět vysvětlit akcionářům a investorům ? Víte, na které interpretační problémy narazíte? Rozumíte novým finančním výkazům a umíte je při své práci v představenstvu a dozorčí radě správně interpretovat ?

HLASY Z  PRAXE TĚCHTO DNŮ

 •  přechod na novou metodiku je neuvěřitelně komplexní, s důsledky pro organizaci a kontrolní prostředí
 • společnosti by měly zpracovat plány pro případ selhání klíčového systému nebo zpoždění jeho přípravy
 • společnosti snažící se nastavit soulad s  IFRS narážejí na šedé zóny národních předpisů
 • pro členy správních orgánů je životně důležité pečlivé řízení procesu přechodu na IFRS. Odpovědnost zůstává na vrcholovém vedení a členové   představenstev a dozorčích rad si toho musí být vědomi, musí mít o své odpovědnosti úplně jasno
 •  proces přechodu musí být nejen hladký, ale i srozumitelný pro akcionáře.
 •  klíčovou odpovědností corporate governance je řízení komunikace s trhem, členové představenstev  a dozorčích rad se musí nyní zaměřit kdy a jak začnou   komunikovat dopady změn s akcionáři, investory a analytiky kapitálového trhu
 • ujištění investorů o souladu se standardy je jen jednou část sdělení, členové představenstev a dozorčích rad rovněž musí jasně komunikovat dopady IFRS do klíčových poměrových ukazatelů. Nedostatečné pochopení toho, co přechod znamená, může vyvolat nepříznivou reakci kapitálového trhu. A proto je podstatné  včasné vyslání jasných sdělení správními orgány společnosti
 • jestliže trh pochopí, jak společnost provedla přechod, bude snáze akceptovat všechna pozdější překvapení, jestliže k nim dojde. V současnosti probíhá do jisté míry i benchmarking, kterým společnosti monitorují své konkurenty a srovnatelné firmy
 • a co je podstatné, členové představenstev a dozorčích rad se sami musí velmi dobře seznámit se standardy a se změnami, které standardy přinesou. Dopadem IFRS  budou kulturální změny.
 • společnosti budou muset nejen být v souladu, ale i své akce v rámci stejného souladu vysvětlovat. Interpretace podnikatelského rámce popsaného ve výkazech se stane nezbytnou součástí řádné praxe corporate governance.
 • významnou roli  hraje nejen finanční ředitel a jeho tým, ale i členové dozorčí rady a neexekutivní členové představenstev, protože právě oni jsou při zasedáních očima a ušima akcionářů. Musejí svým exekutivních kolegů klást dobré otázky  a vyžadovat na ně úplnou a čestnou odpověď.
 • neexekutivní členové správních orgánů se neúčastní každodenního chodu společnosti a o to větší úsilí budou muset vynaložit, aby byli dobře informováni.
 • členové správních orgánů musí být schopni zavést efektivní kontrolní mechanismy a musí si být jisti, že jsou účinné, že čísla, která produkují, jsou dostatečně robustní. Pozdější vynucené změny v číslech mohou mít významný dopad na cenu akcií.