Governance, risk, ethics&compliance – trendy pro 2007

10.3.2007

Celostní hodnocení rizik. Společnosti se nejen ve Spojených státech začínají odvracet od SOXu, od interního auditu a od zkostnatělých programů compliance.

Vytváří se platforma podporující komplexní vnímání rizik z pohledu celé organizace a její kulturální zralosti, tj. včetně řízení rizik pracovního chování.

Rozvoj komplexního pohledu na řízení rizik napříč celou společností pomáhá eliminovat jednotlivé šedé zóny uvnitř společnost a zároveň podporuje předávání a sdílení znalostí a dovedností.

Samozřejmě, že je nutné zachovat řízení a monitorování jednotlivých částí společnosti, ale celostní, holistický, risk management dovolí komplexnější vnímání všech rizik ať už se jedná o finance, firemní strategii či samotný provoz.

V Evropě jako první tuto nezbytnost pochopil bankovní a pojišťovací sektor a svými normami Basel II a Solvency II se vydaly cestou celostního managementu rizik svého podnikání. Management  kulturální zralosti schopný řešit otázky rizik etického selhání v pracovním chování na všech stupních organizační hierarchie je nedílnou součástí práce ethics&compliance officera a předmětem kontrol výborů pro audit.

Se stále se zvyšujícími nároky a požadavky oprávněně zainteresovaných stran (od zaměstnanců, přes akcionáře až k regulátorovi trhu) je nezbytné očekávat i rostoucí požadavky na správu a řízení společností – corporate governance. Tyto, nutno podotknout, legitimní požadavky se budou materializovat v tlaku na prevenci etických selhání pracovního chování a obchodního jednání. Budou vyžadovat zlepšení možností zpětné vazby a komunikace se zaměstnanci i ostatními stakeholdery včetně implementace a dodržování etických kodexů. Budou klást větší důraz na korporátní dokumenty a jejich provázanost se sdílenými hodnotami.

Aby společnosti mohly na tyto neoddiskutovatelné trendy v oblasti holistického přístupu k managementu rizik adekvátně reagovat, budou muset členové jejich představenstev, dozorčích rad, členové výboru pro audit i senior manažeři začít intenzivně vyhledávat informace, vzdělávání a trénink v oblasti corporate governance, risk managementu a managementu firmení kultury.