Interní audit – PROČ? CO? JAK? KDE? K ČEMU? KOLIK? …? Otázky, které by si správní orgány (primárně výbor pro audit a/nebo dozorčí rada) měly položit!

30.4.2013

Funkce interního auditu je nedílnou (a klíčovou) součástí systému správy a řízení obchodních společností a dalších organizací. V případě správného nastavení je unikátní spojením objektivity, nezávislosti, řádu a znalostí byznysu/činnosti společnosti/organizace, kde působí. Aktuální výzvou interního auditu je posun od pouhé diagnózy stavu a identifikace problému též ke schopnosti zařídit potřebnou změnu, a to nejen v oblastech, které jsou standardní a normalizované, ale především tam, kde je to potřebné a užitečné pro byznys společnosti, pro její orgány a management a jejího vlastníka (iniciativa interní auditor 2.0, www.interniaudit20.cz).
Definice interního auditu (dle aktuálních standardů mezinárodního rámce praxe IA – www.ciia.cz):„Interní audit je nezávislá, objektivně ujišťovací a poradenská činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejích cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů a řízení a správy organizace.“
Níže uvedená neuspořádaná skupina otázek byla sestavena z diskuzí a článků k internímu auditu na internetu. Jejím smyslem je poskytnutí rámce pro orientaci v požadavcích na interní audit a hodnocení kvality a spolehlivosti této klíčové ověřovací, ujišťovací a potenciálně též poradenské a implementační funkce.

 

• Máme mít ve společnosti zřízenou funkci interního auditu a proč?
• Pokud ano, co od interního auditu očekáváme (jaká má být přidaná hodnota této funkce?)?
• Jak bude nastaven vztah mezi interním auditem a orgány společnosti? V případě, že je ve společnosti zřízena dozorčí rada /výbor pro audit, bude mít vedoucí interního auditu přímý přístup k těmto orgánům? Jaké tedy bude funkční zařazení interního auditu?
• Jaké bude liniové zařazení interního auditu? Umíme v praxi odlišit liniovou a funkční podřízenost interního auditu a respektování rozdílnosti (a hranic) těchto podřízeností zajistit?
• Jaké bude personální obsazení útvaru interního auditu?
• Má útvar interního auditu naší společnosti dostatečné (personální, finanční a další) zdroje pro plnění svého poslání (v souladu s očekáváními na něj kladenými)?
• Jak bude udržována a zajišťována odborná kompetentnost útvaru interního auditu tak, aby byla na úrovni korespondující s posláním funkce interního auditu v naší společnosti?
• Zda a jak bude zajištěna adekvátní koordinace mezi činností interního auditu a externího auditora naší společnosti ?
• Jak je připravován plán interního auditu? Jsou oblasti (funkce),činnosti společnosti, které plán interního auditu nepokrývá?
• Jakým způsobem jsou projednávána zjištění interního auditu z provedených auditů?
• Zda a jakým způsobem je vyžadována reakce (v šetřené záležitosti odpovědného) managementu na zjištění z provedeného auditu a na navržená doporučení (nápravná opatření)?
• Zda a jak je útvar interního auditu zapojen do šetření tzv. zaměstnaneckých podvodů (případně jiných forem nežádoucího jednání zaměstnanců)? Pokud nikoliv, jaký je důvod?
• Má útvar interního auditu v naší společnosti podporu generálního ředitele a dalších členů vrcholového managementu?
• Zda a jak je hodnocena kvalita a efektivnost funkce interního auditu v naší společnosti?
• Má naše společnost adekvátní úroveň kontroly nad hlavními riziky?
• Jaká další témata a oblasti by měla dozorčí rada / výbor pro audit aktivně sledovat – např. compliance, etická rizika podnikání atd.?
• Jak dozorčí rada / výbor pro audit nahlíží na dosavadní výkon funkce interního auditu v naší společnosti a na kvalitu výstupů z činnosti interního auditu? Jak naopak útvar interního auditu nahlíží na činnost dozorčí rady /interního auditu (nejen) v oblasti projednávání záležitostí interního auditu?
• jak by měla být dále zlepšena komunikace mezi dozorčí radou / výborem pro audit a útvarem interního auditu? Co dalšího by měly tyto orgány požadovat od interního auditu a naopak v jakých oblastech a směrech mohou uvedené orgány napomoci zlepšení výkonu funkce interního auditu v naší společnosti?

 

Obdobnou sadu otázek(k využití za stejným účelem a pro orientaci v aktuálních požadavcích na interní audit) lze najít na stránkách Deloitte US na tomto internetovém odkazu: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/Documents/us_aers_keyquestions_audit_committee_and_internalaudit_062012.pdf (pro jeho funkčnost je nutno jej zkopírovat do webového prohlížeče).

 

Vladimír Brož
prezident ČITOS
30. 4. 2013