K přičitatelnosti trestního jednání zaměstnance právnické osobě – pojmy „rozhodnutí, pokyn, schválení“

17.6.2014

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (ZTOPO) rozlišuje 3 základní situace, kdy lze trestný čin spáchaný zaměstnancem přičíst právnické osobě (§ 8 odst. 2 písm. b):

1.na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo …

NEBO

2. proto, že  orgány právnické osoby …….  neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu

NEBO

3. proto, že  orgány právnické osoby ……. neprovedly taková opatření, která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.

 

Pojďme si blíže přiblížit situaci uvedenou pod číslem 1. Zde bude bezesporu činit potíže výkladový problém ohledně definice pojmů „rozhodnutí“, „schválení“ a „pokyn“, neboť v ZTOPO ani v jiné české zákonné normě vymezení těchto pojmů nenalezneme. O zaplnění tohoto bílého místa se zasloužili autoři komentáře k ZTOPO (Šámal, P.,Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2012,s. 209). Jak tato pojmy chápat si s využitím zmíněného pramenu ukážeme na situačním příkladu akciové společnosti (AS):

Rozhodnutí: představenstvo AS určitým způsobem (konkrétně) rozhodne v (konkrétní) záležitosti obchodního vedení společnosti (tzv. představenstvo přijme rozhodnutí, zpravidla formou usnesení) a následně zaměstnanec toto (v kontextu tohoto článku protiprávní) rozhodnutí realizuje

Pokyn: zaměstnanec koná nějakou (protiprávní) činnost na základě předchozího pokynu (= instrukce) vzešlého od představenstva AS  či jiné osoby v řídicí nebo kontrolní funkci u této společnosti.

Schválení: zde jde ve srovnání s předchozími 2 situacemi o opačné pořadí iniciativy zaměstnance a představenstva AS (resp. osob v řídicí nebo kontrolní funkci u této společnosti) – zaměstnanec jednal protiprávně na základě svého vlastního podnětu, ale jeho (protiprávní jednání) bylo následně schváleno orgány resp. osobami výše uvedenými.

 

Vladimír Brož, prezident CGI

17.6. 2014

Corporate Governance Institute (CGI)
V Tišině 3, Praha 6, 160 00
602 315 083