Nová právní regulace EU pro oblast povinného auditu se stává skutečností

30.4.2014

Nejnovější regulace povinného auditu je reakcí EU na finanční a ekonomickou krizi z roku 2008, která odhalila výrazné slabiny povinných auditů, a to zejména u subjektů veřejného zájmu (obchodní společnosti, jejichž cenné papíry byly přijaty k obchodování na veřejný kapitálový trh; banky, pojišťovny atd.), kdy v letech 2008-12 vyšly najevo obrovské ztráty zejména některých finančních institucí aniž by toto riziko jakkoliv plynulo ze zprávy auditora finančních výkazů těchto subjektů.
Nový právní rámec – novelizace tzv. 8. směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (2006/43/ES) a zcela nové nařízení upravující specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu) byl schválen Evropským parlamentem 3.4. 2014. Účinnost obou těchto norem je odložena o 2 roky, aby byl dán čas členským zemím EU transponovat novelizovanou směrnici do svých národních právních řádů a zajistit jejich časově shodnou účinnost.
Jaké jsou hlavní novinky, opatření a cíle?
• zákaz resp. omezení poskytování tzv. neauditních služeb auditorem, který vykonává u auditovaného subjektu povinný (statutární) audit (seznam zakázaných služeb – black list; finanční limity pro poskytování neauditních služeb)
• povinná rotace statutárního auditora a auditní společnosti nejpozději každých 10 let
• vytvoření jednotného auditního trhu v rámci EU (udělení licence auditorovi v členském státu EU otevírá automaticky dveře k poskytování služeb povinného auditu tímto subjektem i v dalších členských zemích EU)
• zvýšené požadavky na nezávislost auditora
• posílení role výborů pro audit a zvýšení požadavků na členy tohoto orgánu (např. nezávislí členové budou muset tvořit většinu) a odbornou kompetenci VA
• zvýšení vypovídací schopnosti zprávy auditora (musí přinést informace jdoucí za rámec standardizovaného výroku k účetní závěrce; zejména jde posouzení výsledků z pohledu principu nepřetržitého trvání společnosti
• posílení evropského dohled nad auditory (zřízení CEAOB – Committee of National Auditing Oversight Bodies)
Další informace přináší v přehledném členění dokument „Reform of the EU Statutory Audit Market – FAQ (jeho obsah je ke stažení ZDE), viz též (a další informace) http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm

 

28.4. 2014
Vladimír Brož, prezident CGI