Oznámení podílu na hlasovacích právech dle § 183d zákona č. 513/1991 Sb.

5.3.2003

5Oznámení podílu na hlasovacích právech dle § 183d zákona č. 513/1991 Sb.
KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY
Washingtonova 7 • 111 21 Praha 1 • p.o.box 208
Tel: +420-2-2109 6111 • Fax: +420-2-2109 6110
E-mail: podatelna@sec.cz

VZOR pro osoby jednající ve shodě
Oznámení podílu na hlasovacích právech dle § 183d zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I. Údaje o akciové společnosti, v níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích právech:
a) obchodní firma nebo název společnosti
b) úplná adresa sídla společnosti (obec, ulice, č.p., PSČ)
c) IČ
d1) ISIN
d2), d3) — dn) ISIN

II. Údaje o jednání ve shodě:

a) dosažení, překročení hranice nebo snížení pod hranici podílu na hlasovacích právech (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, jedné třetiny, 40%, 45%,50%, 55%, 60%,
dvou třetin, 70%, 75%, 80%, 90%, 95%)

b) hranice podílu na hlasovacích právech před platností oznamované hranice
(<5%, >=5%, >=10%, >=15%, >=20%, >=25%, >=30%, >=jedné třetině, >=40%, >=45%, >=50%, >=55%, >=60%, >=dvěma třetinám, >=70%, >=75%, >=80%, >=90%, >=95%)

c) datum, kdy osoby jednající ve shodě stanovený podíl na hlasovacích právech dosáhly nebo překročily, nebo, kdy jejich podíl na hlasovacích právech poklesl pod stanovenou hranici

d) datum, kdy se osoby jednající ve shodě o nabytí nebo zcizení účasti na společnosti dověděly

e) informace, zda oznámení je zasíláno z důvodu zvýšení (snížení) základního kapitálu (vyplňuje se, pokud je oznámení z tohoto důvodu zasíláno)

III. 1. Údaje o prvé osobě jednající ve shodě:
a) obchodní firma nebo název společnosti, nebo název nebo příjmení, jméno, titul fyzické osoby
b) úplná adresa sídla společnosti/bydliště fyzické osoby (obec, ulice, čp., PSČ)
c) IČ
d) telefon
e) fax
f) podíl hlasovacích práv v %
g) z toho výše podílu na hlasovacích právech v přesných procentech ve struktuře podle § 183d odst. 4 písmeno a, b, c, d, e, f, g, h obchodního zákoníku

III. 2., III. 3. Údaje o druhé a dalších osobách jednajících ve shodě (ve stejné struktuře jako u osoby prvé).

IV. Dále sdělení musí obsahovat údaje o osobě, která oznámení zasílá:
a) jméno a příjmení, u právnické osoby obchodní firma nebo název, příjmení a jméno zasílajícího zástupce
b) úplná adresa
c) telefon, fax
d) postavení zástupce (který oznámení zasílá) ve společnosti
e) datum sdělení
f) podpis osoby nebo zástupce společnosti

Údaje týkající se podílu na hlasovacích právech musí být zasílány pro každou dotčenou společnost na odděleném formuláři. Veškerá oznámení je třeba zasílat:
Společnosti v níž byl dosažen, překročen nebo· snížen podíl na hlasovacích právech
Komisi pro cenné papíry — Komise pro· cenné papíry, P.O. Box 208, Washingtonova 7,
111 21 Praha 1
Středisku· cenných papírů — Středisko cenných papírů, Rybná 14, P.O. Box 50,
110 05 Praha 1.