Poslání, cíle a stanovy CGI

Poslání Corporate Governance Institute (CGI)

Vytvářet a kontinuálně rozvíjet respektovanou odbornou platformu pro tajemníky obchodních společností i dalších organizací a pro ostatní profesionály corporate governance z řad pracovníků v oblasti compliance, managementu podnikatelské etiky, administrace a podpory činnosti správních orgánů, správy podnikatelských seskupení a majetkových účastí, jakož i z příbuzných správních funkcí a oblastí (zejména společenská odpovědnost/ koncept CSV – creating shared value, řízení rizik; regulace; interní kontrola; prevence podvodů, korupce a dalších forem nežádoucího jednání) a v neposlední řadě členy správních orgánů obchodních společností i ostatních organizací.

Být uznávanou autoritou pro oblast správy a řízení společností a dalších organizací (včetně organizací státní správy, školství a zdravotnictví) ve všech jejích výše uvedených dimenzích a aktivně přispívat svou činností k prosazování standardů nejlepší praxe.

 

Jaké jsou základní cíle CGI?

 • sdružovat osoby, které pracují v oblasti přímé i příbuzné podpory správních orgánů v obchodních společnostech i dalších právnických osobách
 • napomáhat členům institutu k jejich odbornému růstu a rozvoji způsobilostí ve všech dimenzich corporate governance
 • napomáhat zvyšování společenské i profesní prestiže tajemníků společností a dalších profesionálů ve správě a řízení
 • kontinuálně ukazovat, že administrace corporate governance, compliance, etika podnikání, whistleblowing, prevence a represe podvodů a dalších forem nežádoucího jednání, společenská odpovědnost, jakož i další činnosti patřící do systému řádné správy a řízení (za předpokladu řádné a adekvátní implementace) jsou pro business, dosahování podnikatelských záměrů i plnění ostatních cílů přínosem a nikoliv brzdou či neproduktivní a zbytnou činností či trpěnou povinností
 • podporovat uplatňování etického kodexu v práci svých členů
 • přinášet stanoviska, návody, doporučené postupy a řešení k aktuálním problémovým tématům corporate governance, které budou využitelné v praxi správy a řízení subjektů se sídlem v ČR i českých subjektů působících v EU i dalších částech světa

Co můžete od členství v institutu očekávat?

 • účast na odborných a specializovaných seminářích a diskusních fórech na téma podpory administrace správy společností, compliance a dalších oblastí corporate governance
 • úplný přístup k věcnému obsahu webové stránky www.governance.cz (ke všem tématickým okruhům a dokumentům)
 • odborné informace, stanoviska, návody atd. a publikační materiály
 • využívání výhod spolupráce s partnerskými institucemi
 • možnost vzájemné výměny zkušeností
 • příležitost konzultovat témata a problémy z vlastí praxe, které vás zajímají či pálí
 • a v neposlední řadě možnost seznámit se s kolegy se stejným pracovním zaměřením a rozvíjet nové pracovně-přátelské vztahy

 

 

Stanovy spolku Corporate Governance Institute (CGI) zde >>>