Povinné kvóty pro řídicí orgány společností se sídlem v EU – část 1

19.1.2015

Říjnové setkání Corporate Governance Institiutu proběhlo ve formě společné akce s Britskou obchodní komorou. Setkání hostila Česká spořitelna, a. s., ve svém neorenesančním památkově chráněném paláci v pražské Rytířské ulici. Tématem byla diverzita, konkrétně povinné kvóty na větší rovnost žen a mužů v řídicích orgánech společností Evropské unie. Prezentaci přednesla Vera Budway-Strobach, Chief Diversity Officer Erste Bank Group AG.
Debata v Bruselu o zavedení povinných kvót a cílů na podporu větší rovnosti žen a mužů v řídících orgánech ve společnostech EU způsobila bouřlivou debatu a diskusi v mnoha členských státech EU, a to zejména v České republice, kde je na kvóty nahlíženo spíše negativně. Kvůli navrhovaným a stávajícím předpisům EU vznikla v soukromém sektoru spousta zmatku a nedorozumění. Není zřejmé, koho se předpisy týkají a jaké kroky je třeba přijmout (pokud nějaké), aby s nimi byly společnosti v souladu.

Vera Budway-Strobach, Chief Diversity Officer Erste Bank Group v rámci své prezentace vysvětlila, jak pravidla fungují, koho se týkají, a popsala konkrétní kroky, které skupina Erste uskutečnila, aby byla v souladu s právními předpisy, zejména se Směrnicí o kapitálových požadavcích (CRD IV).

Diskuse na toto téma začaly v Bruselu již v roce 2010, když komisařka EU pro spravedlnost a rovnost žen a mužů Viviane Reding začala zkoumat veřejně obchodované společnosti v EU, konkrétně složení jejich řídicích orgánů a zjistila, že v letech 2003 – 2010 vzrostl počet žen v těchto orgánech pouze z 8.5 % na 11,9 %. Malý pokrok na to, že mnoho společností má v dnešní době zavedené programy týkající se diverzity.

Tehdy poprvé vznikl požadavek na cílenou iniciativu, která by měla být přijata ke zvýšení genderové rovnováhy. Evropský parlament v roce 2010 svolal komisi k sestavení plánu na zvýšení počtu méně zastoupeného pohlaví v řídicích orgánech finančních institucí, konkrétně zajištění alespoň 40% zastoupení každého pohlaví.

Směrnice o kapitálových požadavcích (CRD IV) je účinná od 1. ledna 2014. Tento dokument je jedním z klíčových předpisů EU a týká se sektoru úvěrových institucí. Konkrétně v České republice to znamená sektor bank a spořitelních a úvěrních družstev. Směrnice také částečně upravuje výkon činnosti nebankovních obchodníků s cennými papíry.

Pochopitelně gender není jediný důležitý rozměr rozmanitosti. V corporate governance a rovnováze při rozhodování samozřejmě hraje roli i profesionální a mezinárodní rozmanitost. Mnoho studií ukazuje, že pro vyrovnanější rozhodování by mělo být zastoupeno různorodé odborné zázemí. Konkrétně nadnárodních společností se pak týká mezinárodní rozmanitost. Co se týče genderové rozmanitosti, mnohé studie ukázaly, že různorodé řídicí orgány a obecně společnosti, které mají větší genderovou rozmanitost, mají lepší finanční výkonnost. (Viz např. studie McKinsey&Company: Women Matter, která zkoumá vztah mezi rozmanitostí v řídicích orgánech a výkonností podniku ve více než 500 společnostech).

Hlavním důvodem, proč se na téma diverzity začaly finanční instituce dívat jako na záležitost corporate governance je otázka nadměrného riskování.  Vera Budway-Strobach zde připomněla slavný výrok Christine Lagarde (generální ředitelka Mezinárodního měnového fondu): “Pokud by Lehman Brothers byli trochu víc Lehman Sisters … nebyl by výsledkem toho, co se stalo takový stupeň tragédie.”

*Lehman Brothers Holdings Inc. byla jedna z největších investičních bank v USA, založená v roce 1850. Jednalo se o globálně působící finanční instituci s centrálou v New Yorku, která se zabývala investičním i privátním bankovnictvím. Byla jednou z bank, které těžce zasáhlo zhroucení amerického trhu s nemovitostmi. 15. září 2008 oznámila, že zažádá o ochranu před věřiteli, čímž vytvořila rekordní bankrot v americké historii. Následující den její část koupila britská banka Barclays.

Rada Lehman Brothers byla složena z inteligentních a kompetentních osob, avšak byli to výhradně bílí muži, absolventi Harvardu, všichni měli obdobný sociální, ekonomický a profesionální background. Chyběl někdo, kdo by rozporoval rozhodovací proces. Co se stane, když dáte dohromady skupinu lidí, kteří vypadají stejně, myslí stejně, chodí do stejných škol, žijí ve stejném sousedství, a kteří se spolu stýkají? Dojde k fenoménu „Skupinová věc“ neboli „Skupinové rozhodování“. A to je věc nebezpečná. Pokud nemáte někoho, kdo by mohl napadnout zaběhnuté zvyky a myšlení, a to platí zejména ve finančním sektoru, může nastat to, co jsme viděli ve slavném případě Lehman Brothers, když nikdo nerozporoval lehkomyslné riskování. A je otázkou (a zapomeňme na moment na genderovou různorodost) kdyby v rozhodovací struktuře Lehman Brothers bylo více rozmanitosti, mohli se vyhnout událostem, které vedly k následnému finančnímu kolapsu?

Vraťme se k navrhované Směrnici o zlepšení genderové vyváženosti. Jedná se o směrnici, která se bude týkat 5 000 veřejně obchodovaných společností v zemích EU, s výjimkou malých a středních podniků. Bylo navrženo, aby byl stanoven cíl 40% zastoupení každého pohlaví v nevýkonných orgánech (správních radách, neexekutivních představenstvech a dozorčích radách v duálním systému). 40% cíle by mělo být dosaženo do roku 2020, a do roku 2018 ve státem vlastněných společnostech. Výkonní ředitelé společností členských států, jsou žádáni, aby stanovili své vlastní cíle, s podmínkou, že pokud má společnost stanovený cíl pro dozorčí radu a výkonný management, může cíl činit 33 %.

Společnosti, kterých se směrnice týká, musí hlásit ve svých výročních zprávách, jakým způsobem vybírali členy svých správních rad, a také podat zprávu o politice diverzity a provedených opatřeních. Společnosti, které nesplní svůj cíl (nemají politiku diverzity) musí oznámit důvody tohoto nesplnění.

 

Rohia Hakimová, členka CGI