Povinné kvóty pro řídicí orgány společností se sídlem v EU – část 2

19.1.2015

Říjnové setkání Corporate Governance Institiutu proběhlo ve formě společné akce s Britskou obchodní komorou. Setkání hostila Česká spořitelna, a. s., ve svém neorenesančním památkově chráněném paláci v pražské Rytířské ulici. Tématem byla diverzita, konkrétně povinné kvóty na větší rovnost žen a mužů v řídicích orgánech společností Evropské unie. Prezentaci přednesla Vera Budway-Strobach, Chief Diversity Officer Erste Bank Group AG.
Kvóty v Evropě
Norsko, které sice není členskou zemí, dosáhlo jako první 40 % kvóty, a to již v roce 2005. Norsko zavedlo zákon o kvótách již v roce 2001 a bylo lídrem a příkladem v diskusích o genderové rovnováze.

Zákonné kvóty v dalších zemích činily 40 % ve Francii do roku 2016, ve Španělsku 40 % do roku 2015, v Nizozemí 30 % do roku 2016 (společnosti s více než 250 zaměstnanci). V Německu měli do roku 2013 zavedeny tzv. flexibilní kvóty. Nyní mají společnosti uvedené v indexu DAX zvýšit své kvóty na 30% do roku 2018. Pokud nebude tohoto cíle dosaženo, budou zavedeny zákonné kvóty.

Rakousko mělo cíl 25 % do roku 2013 a 35 % do roku 2018 v dozorčích radách společností, které jsou z více než 50 % vlastněny státem. Tento cíl je pro soukromé firmy pouze doporučený, nicméně pokud nebude dosaženo žádného pokroku, budou zavedeny zákonné kvóty. Skupina Erste je finanční institucí, tudíž se jí CRD IV týká, a tak má cíle nastavené.

Spojené království má samoregulaci založenou na Kodexu Corporate Governance z roku 2012. Lord Davies doporučil cíl ve výši 25 % pro 100 společností kótovaných na burze do roku 2015. V České republice je podíl členek nevýkonných orgánů společností kótovaných na burze pouze 11,3 % a země nemá žádná zákonná opatření ani úpravu této záležitosti v kodexu řádné corporate governance. Pokud se nic nezmění, bude Česká republika muset v roce 2020 změnit stávající právní předpisy.
Praxe v ERSTE Group
Skupina má nastavený cíl 35 % žen ve vedení společnosti a dozorčích radách do roku 2019. Cíl byl nastaven na základě analýzy stávající genderové rovnováhy ve skupině a v jednotlivých zemích. Následovala diskuse s generálním ředitelem a posléze představenstvem o nastavení cíle. Návrh byl na závěr předložen dozorčí radě, která je zodpovědným orgánem. Od vyhlášení cíle jsou v jednotlivých zemích vidět změny. Skupinově je zvýšení počtu žen o 3,1 % na úrovni představenstvo -1, v České spořitelně se jedná o 6 %. Celá skupina je v současné době na 30 % žen. Velký nárůst byl zejména v Rumunsku. Jediný pokles byl v Srbsku, které ale není členem EU. Skupina má nyní 36 členů představenstev v celé skupině, z čehož je 5 žen. Zastoupení žen v dozorčích radách skupiny činí 23 %. V případě dozorčích rad je tento úkol snazší, neboť je známo, kdy vyprší členství, a tak je možné zacílit hledání vhodných kandidátek pro uvolněné pozice. Např. v České spořitelně se příští rok uvolní jedna pozice v dozorčí radě, a tak je již dnes připravován seznam kandidátek, který bude předložen Nominačnímu výboru.
Je snadné nastavit cíl, ale je důležité, jak jej splnit. Oznamovací povinnost se totiž netýká jen nastavení cíle, ale také toho, jakým způsobem je naplňován. Kolik žen je ve vyšším managementu, jak se s nimi pracuje, kolik jich je v talentových programech a zvýšení jejich počtu. Manažeři jsou dotazováni, zda mají v týmu nadané ženy, které by mohly postoupit na vyšší pozici. Strategicky je pracováno s talentovými programy. Je zde mnoho nástrojů, které lze pro tento účel využít od mentoringu až po Equalibrium program Britské obchodní komory, který představuje skvělý nástroj jak pracovat se ženami a pomáhat jim překonávat interní bariéry, neboť jak se říká – Největší nepřítel ženy je v její hlavě. Ve skupině byl také spuštěn Networking žen, pro sdílení zkušeností, kde se kvalifikované ženy mohou zviditelnit.
Společnost ERSTE nedávno podepsala rakouskou Chartu Diverzity a Česká spořitelna pravděpodobně v brzké době podepíše jeho českou obdobu. Jedná se o dokument evropského rozsahu, představující veřejný závazek, jehož podpisem se společnosti zavazují k principům diverzity.
Paní Vera Budway-Strobach prezentaci uzavřela tím, že pokud do roku 2019 společnost nenaplní 35% cíl, nebude nikterak postihnuta. Nicméně to může poškodit její dobré jméno. Veřejnost i akcionáři bedlivě sledují aktivity společnosti a např. na valné hromadě ERSTE již byly vzneseny dotazy na složení rady a na diverzitu. Proto by se měly společnosti, kterých se to týká, tímto tématem skutečně zabývat.

 

Rohia Hakimová, členka CGI