Průzkumy potvrzují nárůst počtu nezávislých členů boardů

25.4.2007

Výsledky výzkumů odrážejí realitu amerického trhu roku 2006, ale v některých aspektech můžeme nalézt paralely s požadavky EU např. (doporučení Komise EU 2005/162/ES o neexekutivních členech správních orgánů)

Celých 81% členů board of directors je v současné době nezávislých (nejsou spojeni se společností). Výbory pro audit, jmenování a odměňování jsou tvořeny pouze nezávislými členy správního orgánu.

Průzkum Spencer Stuart ukázal, že 96% zkoumaných společností má zvoleného jednoho ze členů boardu za předsedajícího. Tuto pozici přispívající k lepší funkci práce celého boardu mělo před třemi roky zřízeno pouze 36% dotázaných.
S růstem počtu nezávislých členů dochází ke zvyšování rovnováhy mezi CEO a boardem. Velmi významné jsou vztahy mezi boardem a institucionálními akcionáři, neboť právě institucilnální akcionáři zaujímají v oblasti corporate governance stále aktivnější pozici.

Požadavky na nové členy boardů se neustále zvyšují a jsou stále více specifické podle aktuálních potřeb a situace ve společnosti.  75% účastníků průzkumu uvedlo, že požadují u kandidátů na členství ve správním orgánu odbornost v oblasti financí. 52% dotázaných vyžaduje členy s mezinárodní zkušeností. Mezi další požadavky patřila specializace na technologie (40%) a specializace v oblasti marketingu(27%).

Přestože CEO jsou stále v “kurzu”, v roce 2006 jich mezi novými členy boardů bylo jen 29%, což je o tři procentní body méně v porovnání s rokem předchozím, kdy jich bylo 32%. Rozdíl je však znatelný především oproti době před pěti lety, kdy CEO tvořili celých 47% z nových členů boardů.

Alarmujícím zjištěním je, že 31% ze zkoumaných představenstev nemá vypracovaný nouzový plán pro následovnictví. Připravený plán následovnictví totiž může v době neočekávané události či krize významným způsobem přispět ke stabilizaci společnosti, tím, že zůstane zachován leadership.
Následovnictví a nominační proces jako takový jsou v současné době považovány za významné výzvy pro praxi corporate governance. Kvalita nominačního procesu a plán následovnictví by vzhledem k nezastupitelné úloze leadersipu správních orgánů měly patřit k prioritním oblastem zájmu jejich členů.
Do příštích let je možné počítat s nárůstem počtu jedinců vstupujících poprvé do kolbiště správních orgánů. Je možné očekávat, že se správní orgány budou rozšiřovat především o jedince, kteří disponují určitou úrovní mezinárodních zkušeností.
Tyto trendy naznačují, že ruku v ruce s rostoucím počtem nových členů správních orgánů bude také nezbytné zajišťovat jejich vzdělávání a trénink.