Rekodifikace: jakou formu má mít plná moc k zastupování na valné hromadě a k rozhodování jediného společníka a jaký režim se uplatní v případě zastoupení zahraniční právnické či fyzické osoby? Stanovisko KANCL

12.7.2014

Ze stanovisek KANCL (Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ČR), které jsou volně k dispozici na níže uvedených odkazech, vyplývá, že
–  plná moc k zastupování na valné hromadě kapitálové obchodní společnosti (AS, SRO), resp. na schůzi orgánu jiné právnické osoby (např. členské schůzi družstva) nemusí mít formu veřejné listiny (tj. nemusí být vydána formou notářského zápisu)
–  v případě, že zastupovaným subjektem je fyzická nebo právnická osoba ze zahraničí a pro právní jednání je vyžadována forma veřejné listiny, pak postačí taková forma plné moci, jež bude vyhovovat některému z právních řádů platných v místě, kde má zmocnitel či zmocněnec sídlo nebo obvyklý pobyt (…….)
–  pokud jde o rozhodování jediného společníka, tak plná moc k rozhodnutí za jediného společníka vyžaduje písemnou formu a není nutné její vystavení formou notářského zápisu, ledaže by se jednalo o přijetí rozhodnutí valné hromady, které má být ze zákona osvědčeno veřejnou listinou (§ 12 odst. 2 ZOK), v takovém případě pak pro vystavení plné moci k zastupování zahraniční právnické či fyzické osoby platí stanovisko uvedené výše.

 

Plné znění stanovisek KANCL:
http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/PDF/Stanovisko_441_NOZ.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/infocentrum/aktuality/expertni-komise-kanclu-vydala-stanovisko-k-forme-plne-moci-k-pravnimu-jednani-u-pomeru-s-me/

 

NOZ (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
§ 441 odst. 2: Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc.


ZOK (zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích)
§ 12 odst. 2: Vyžaduje-li tento zákon nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného společníka formu veřejné listiny.
§ 168 odst. 1 (SRO): Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
§ 399 (AS): Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

ZPMS (zákon č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém)
§ 44 odst. 4: Pro zachování formy plné moci postačí, vyhovuje-li forma některému z právních řádů uvedených v odstavci 2 nebo 3 anebo právnímu řádu platnému v místě, v němž byla plná moc vystavena. (§44 odst. 2: Právní jednání učiněné zmocněncem má účinky pro zastoupeného, jestliže to odpovídá právnímu řádu platnému v místě, ve kterém a) zmocněnec jednání učinil, b) zmocnitel má své sídlo nebo obvyklý pobyt, c) zmocněnec má své sídlo nebo obvyklý pobyt, nebo d) je nemovitá věc, jestliže se právní jednání týká této nemovité věci; §44 odst. 3: Právní jednání učiněné zmocněncem má účinky pro zastoupeného také tehdy, jestliže to odpovídá právnímu řádu, kterým se řídí nebo má řídit právní poměr založený právním jednáním zmocněnce).

 

Vladimír Brož, prezident CGI

10.7. 2014