Rekodifikace: Lze sestavit mezitímní účetní závěrku obchodní korporace za účelem výplaty zálohy na dividendu? Stanovisko KANCL

3.7.2014

ZOK přináší do praxe českých obchodních korporací revoluční novinku, která dává možnost ziskovým korporacím poskytnout část podílu na zisku společníkům ještě před rozhodnutím valné hromady (tj. schválením účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku korporace), a to ve formě zálohy na výplatu podílu na zisku. V ZOK je tato možnost upravena v ustanovení § 40, které stanovuje řadu kritérií a podmínek (např. společnost musí mít dostatek prostředků na rozdělení zisku, výplata zisku nesmí přivodit úpadek společnosti, zdrojem pro výplatu zálohy na podíl na zisku nesmí být užito rezervního fondu ani jiných vlastních účelově vázaných zdrojů).
Podkladem pro zjištění, zda má obchodní korporace dostatek prostředků na rozdělení zisku (a tedy i na vyplacení zálohy na podíl na zisku), je účetní závěrka, v tomto případě mezitímní účetní závěrka. Dle stanoviska KANCL, které lze najít na tomto odkazu: http://obcanskyzakonik.justice.cz/infocentrum/aktuality/kancl-odsouhlasil-stanovisko-tykajici-se-vyporadani-zalohy-na-vyplatu-podilu-na-zisku-dle/ je výplata zálohy na zisku samostatným zákonným důvodem pro sestavení mezitímní účetní závěrky podle § 40 odst. 2 ZOK tak, jak jej předpokládá § 19 odst. 3 zákona o účetnictví.

 

ZOK (zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích)
§ 40 odst. 2: Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není obchodní korporace oprávněna měnit.

 

Zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 o účetnictví, v platném znění)
§ 19, odst. 3: V případech, kdy to vyžadují zvláštní právní předpisy, účetní jednotky sestavují účetní závěrku v průběhu účetního období i k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne (dále jen „mezitímní účetní závěrka“). V případech sestavování mezitímní účetní závěrky účetní jednotky neuzavírají účetní knihy a provádějí inventarizaci jen pro účely vyjádření ocenění podle § 25 odst. 3; ostatní ustanovení tohoto zákona týkající se účetní závěrky platí obdobně….

 

Vladimír Brož, prezident CGI

3.7. 2014