Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES

11.2.2006

Pak jste jistě nepřehlédli,  že výroční zpráva  společnosti a pololetní zpráva má obsahovat prohlášení osob odpovědných v rámci emitenta, jejichž jména afunkce budou jasně uvedeny , o tom, že podle jejich nejlepšího vědomí podává účetní závěrkavypracovaná v souladu s platným souborem účetních standardů pravdivý a věrný obraz o stavu aktiv a pasiv, finanční pozici a zisku nebo ztrátě emitenta a podniků zahrnutých do konsolidace jako celku a že zpráva o činnostiobsahuje věrný přehled vývoje a výsledků podniku a postavení emitenta a podniků zahrnutých do konsolidace jako celku, spolu s popisem hlavních rizika nejistot, kterým čelí. 

Směrnice ukládá v čl.28 i sankce:

Aniž je dotčeno právo členských států ukládat trestní sankce, členské státy v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy zajistí, aby bylo možné přijmout alespoň vhodná správní opatření nebo uplatnit občanské nebo správní sankce vůči odpovědným osobám v případě, že nebudou dodržená ustanovení přijatá v této směrnici. Členské státy zajistí, aby tato opatření byla účinná, přiměřená a odrazující. Že by se blížil  evropský Sarbanes – Oxley Act?

V dohledné době asi ne. Vzhledem k rychlosti státní správy se v této oblasti v České republice, zatím, významné změny očekávat nedají