Trendy v interním auditu

22.11.2007

Globalizace a měnící se potřeby společností přináší nové výzvy i do oblasti interního auditu. Celosvětový trend jasně ukazuje zvyšující se požadavky v oblasti corporate governance, risk managementu, interních kontrol, etiky a compliance. Tento směr potvrzuje řada současných průzkumů, naposledy studie PwC pro asijské trhy.
Co je příčinou


Společnosti se snaží být více globální a proto potřebují lépe zvládat procesy corporate governance, bez kterých není možné na celosvětových trzích konkurovat. Navíc národní regulátoři i nadnárodní instituce podporují vyšší míru transparentnosti a dodržování nejlepší praxe corporate goveranance. Velký důraz je přitom kladen na vytvoření plně nezávislého výboru pro audit, spolehlivého risk managementu a efektivního interního auditu.
Podle již zmiňované zprávy PwC,(kterou je možné nalézt na ww.pwc.com/th), bude v následujících pěti letech největší důraz v interním auditu kladen na audit risk managementu a audit bezpečnosti IT. Významná bude také úloha interního auditu při vzdělávání zaměstnanců. Velmi rychle se rozvíjející oblastí interního auditu je etika a compliance. Pro tuto oblast bude nutné přizpůsobit metody a postupy, tak aby bylo možné detekovat a omezit možná ohrožení plynoucí z etických selhání v pracovním chování a obchodním jednání.
Tento vývoj potvrzuje i názor respondentů, kteří se domnívají, že tři klíčové oblasti, které přinesou vyšší nároky na funkci interního auditu budou:  risk management (79%), corporate governance (77%), etika a compliance (66%).