Ve společném rámci Corporate Governance bude mít interní audit pevné místo v organizační struktuře společnosti

20.3.2003

Pane prezidente, mohl byste se krátce představit?

Původně jsem svou profesí průmyslový inženýr, současně jsem dosáhl doktorátu  z mezinárodního práva. Působil jsem ve dvou společnostech Velké pětky, poté jsem pracoval jako interní auditor ve velkém EDP centru. V současné době se podílím na vedení interního auditu ve společnosti Alcatel, kde jsem měl na starosti tým pro centrální Evropu. Nyní v této společnosti zavádím „globální integrovaný auditorský balíček“, což je pro mne velká výzva.

 

Nesmíme zapomenout, že jste byl v říjnu na pražské valné hromadě Evropské konfederace institutů interních auditorů zvolen jejím prezidentem. Můžete nám říci, jaké jsou Vaše hlavní cíle a priority ve funkci prezidenta ECIIA?

Členové ECIIA schválili na valné hromadě podnikatelský plán, jenž obsahuje řadu  témat, která bychom chtěli v Radě v následujícím období dále rozvíjet. Za nejdůležitější považuji vytvoření komunikační platformy na internetu www.eciia.org, která nám umožní snadno poskytovat informace všem našim členům. Druhým úkolem je získat internímu auditu větší uznání v otázkách Corporate Governance na úrovni EU, obzvlášť pak u Evropské komise. Chtěli bychom, aby se na nás Evropská komise obracela při všech profesně důležitých záležitostech.

 

Domníváte se, že po účetních skandálech v Enronu nebo Worldcomu dojde k posunu v pojetí Corporate Governance?

Nesmíme zapomínat, že podobné události, jako proběhly v minulém roce ve Spojených státech, se do jisté míry v posledních pěti, deseti letech odehrávaly i v mnoha evropských zemích. Řada z nich právě z tohoto důvodu začala upevňovat svůj systém správy a řízení společnosti, především změnou obchodních zákoníků a přijímáním Kodexů. I na úrovni celé EU jsou nyní pod velkým tlakem činěny kroky směřující k vybudování jednotného právního rámce, který by minimalizoval podobné problémy v Corporate Governance. Všechny tyto aktivity jsou zaměřené správným směrem a rychle bychom měli zaznamenat první výsledky. Na druhou stranu mám však někdy pocit, že je dnes vývoj až trošku přehnaný. Objevují se některá ustanovení, zejména v nových amerických zákonech, která nejsou moc praktická. Domnívám se, že na úrovni SEC či Evropské komise budou muset být proto připravena určitá konkrétní řešení. Celý problém by se měl vyřešit v průběhu několika let, kdy by měl vzniknout společný rámec pro správu a řízení společnosti. Velký vliv na tento vývoj budou mít v rámci globalizačních procesů zejména nadnárodní společnosti, které obchodování v  rozdílných právních rámcích značně administrativně zatěžuje.

 

Dojde i k změně úlohy interního auditu ve správě a řízení společnosti?

Když se podíváme na změny v obchodní legislativě, zjistíme například, že se do ní dostává doporučení o nezávislosti auditora tím, že externí auditoři by napříště neměli nahrazovat celou práci interního auditu. Postavení interního auditu ovlivňují i ustanovení z celé skládačky dalších dokumentů, jako jsou například druhá zpráva Basilejského výboru či kodexy správy a řízení společnosti. Tyto dokumenty mají různá postavení – interní audit je tudíž někdy upraven zákony, někdy doporučeními a někdy mechanismy dozoru či regulace. Zde všude musíme sehrát svou roli a prosazovat své postavení, nechceme přece, aby nás vedení přehlíželo třeba jen proto, že úloha interního  auditu není dobře definována v rámci modelu správy a řízení. Je tudíž velmi důležité mluvit o tom v pravý čas s pravými lidmi.

 

Myslíte si, že by to mohlo mít také dopad na naše standardy?

Standardy jsou relativně obecné, dají se v této podobě aplikovat po celém světě. Tam, kde to bude nutné, budou ještě doplněny o postupy s příslušnými detaily. Když si Standardy opravdu přečtete, uvidíte, že jsou relativně otevřené a odráží nejlepší praxi v interním auditu. A to je to nejdůležitější – standardy jsou flexibilní a je velmi důležité je propagovat a prosazovat jako obecně závazné, abychom ukázali, že jsme profesí se společnými standardy, se spolehlivým profesionálním základem.

 

Jaké hlavní rozdíly vidíte mezi profesí interního auditora před pár lety a dnes?

Moderní interní auditor se více orientuje na hodnotu, kterou přidává prověřovaným procesům. Efektivněji využívá informační technologie a opírá se o sofistikovanější pracovní metody. Pomáhá mu, že je schopný sdílet informace s ostatními interními auditory. Silnou praktickou podporu mu v tom poskytují např. internetové stránky IIA, což, a to si přiznejme, ještě před deseti či patnácti lety dostupné nebylo.

 

V čem vidíte největší výzvu pro profesi interního auditu?

Na interní auditory budou kladena velká očekávání vyplývající z pravidel pro správu a řízení společnosti. V tom vidím velkou výzvu. Auditoři se stanou povinnou součástí organizačních struktur. Nebude však snadné dělat tuto práci, generální a finanční ředitelé nás mohou přehlížet nebo špatně chápat, a pak je možné, že někdo jiný zaujme naše místo. V podstatě to samé platí pro veřejnou správu.

 

Jak hodnotíte vývoj a postavení profese interního auditu v České republice?

Vzhledem k zásadním politickým a ekonomickým změnám je u vás profese interního auditu relativně mladá, ale její vývoj je slibný, zejména díky výuce mladých lidí. Mnoho vašich auditorů se zúčastnilo i mezinárodní konference v Praze, což jim ukázalo, že nejsou ve své někdy náročné práci osamoceni. Je důležité si na takovémto fóru vyměňovat názory, šířit informace díky přednášejícím z jiných zemí. Myslím si, že právě v tomto byla konference velmi úspěšná, ČIIA[2] to dobře zvládl a naplnil rozmanitá očekávání účastníků konference.

 

Děkuji za rozhovor.

 

Rozhovor připravil a vedl Petr Jurák – viceprezident ČIIA a ředitel auditu finančních funkcí v Českém Telecomu

 

[1] Evropská konfederace institutů interního auditu (ECIIA) byla založena v roce 1982. V současnosti sdružuje instituty interních auditorů  z 27 zemí Evropy a středomoří s více než 12 000 interními auditory.

[2] Český institut interních auditorů (ČIIA) je profesní organizací sdružujících více než 600 interních auditorů z přibližně 150 společností. Je součástí mezinárodních struktur (ECIIA a IIA Inc.) a jejím posláním je prosazování a podpora rozvoje interního auditu v ČR. Více informací o ČIIA a interním auditu v ČR je možné získat na adrese: www.interniaudit.cz