Vnitřní pravidla v rodinném závodu

9.9.2014

Vnitřní pravidla v rodinném závodu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“), zavedl do českého právního řádu institut rodinného závodu a upravil ho v § 700 a násl. OZ. Za rodinný se automaticky považuje závod, který je ve vlastnictví některého člena rodiny, pracovní vztahy členů rodiny v něm nejsou upraveny žádnou pracovní smlouvou a ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manželi sešvagřené až do druhého stupně. Na osoby, které trvale pracují pro rodinu, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu.
Za výhody rodinného podnikání lze vedle méně formálního přístupu (např. zmíněná absence pracovních smluv) považovat zejména větší soudržnost členů rodiny a větší motivaci k práci, osobní vazby mezi členy rodiny, lepší firemní kulturu, důraz na etiku a orientaci především na dlouhodobou udržitelnost podnikání. Rodinný závod dbá také ve vyšší míře o ochranu dobrého jména a dobré pověsti závodu.
Provozování rodinného závodu přináší na druhou stranu i významná rizika, a to nejen rizika pro udržitelnost podnikání. Nesprávně či nespravedlivě fungující závod může ohrozit rodinné vztahy. Odlišné názory na cíle, strategii, hodnoty a principy určující směřování rodinného závodu nebo neshody v obchodním vedení mohou přerůst (a často přerůstají) do sporů osobních.
Předejít vzniku výše uvedených rizik lze zavedením compliance programu v rodinném závodu. Takový compliance program musí být každému jednotlivému rodinnému závodu vytvořen přímo na míru. V žádném takovém programu ovšem nesmí chybět následující preventivní opatření:
• jasné stanovení a rozdělení činností jednotlivých členů rodinného závodu (kompetence),
• závazné stanovení pravidel pro rozhodování o záležitostech mimo obvyklé hospodaření včetně stanovení pravidel pro řízení (governance), obchodní vedení a také pro prodej závodu,
• pravidla pro použití zisku,
• pravidla pro výplatu zisku členům závodu v míře odpovídající množství a druhu jejich práce a
• pravidla kontroly.
Podobně jako u jiných rizik představuje právě prevence nejvhodnější způsob, jak rizika plynoucí z nové právní úpravy snižovat.

 

JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D.
Partner
ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ v.o.s.
logo link