Výbor pro audit nově od 2009

2.5.2009

Nový zákon implementuje do českého právního řádu směrnice Evropského parlementu a Rady týkající se povinného auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek. Mimo jiné také přináší výraznou změnu do struktury správy společností. Zavádí povinný výbor pro audit, který musejí zřídit všechny společnosti veřejného zájmu. Přesné znění zákona týkající se výboru pro audit uvádíme níže: celý zákon je k dispozici zde >>> zakon_o_auditorech_93_2009.pdf

paragraf 44

(1) Subjekt veřejného zájmu zřizuje výbor pro audit, není-li dále stanoveno jinak. Výbor pro audit je orgánem subjektu veřejného zájmu a má 3 členy, nestanoví-li stanovy nebo jiný obdobný zakladatelský dokument subjektu veřejného zájmu počet vyšší. Nejméně 1 člen tohoto výboru musí být nezávislý na auditované osobě a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu.
(2) Nejvyšší orgán subjektu veřejného zájmu jmenuje členy výboru pro audit z členů dozorčího orgánu nebo z třetích osob. Nemá-li subjekt veřejného zájmu nejvyšší orgán, jmenuje členy tohoto výboru jeho dozorčí orgán .
(3) Nesplní-li subjekt veřejného zájmu svoji povinnost zřídit výbor pro audit, vykonává činnosti výboru pro audit jeho dozorčí orgán.
(4) Aniž je dotčena odpovědnost členů statutárních nebo dozorčích orgánů nebo jiných osob jmenovaných nejvyšším orgánem subjektu veřejného zájmu, výbor pro audit zejména
a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik,
c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb auditované osobě,
e) doporučuje auditora.
(5) Auditor průběžně podává výboru pro audit zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu, zejména o zásadních nedostatcích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky.
(6) Pojišťovna, zajišťovna, penzijní fond, spořitelní a úvěrní družstvo, banka, obchodník s cennými papíry, provozovatel vypořádacího systému, investiční společnost, investiční  fond a instituce elektronických peněz nemusejí mít zřízen výbor pro audit, pokud
a) nejsou osobou, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu,
b) funkci výboru pro audit plní dozorčí orgán a
c) podle své poslední roční účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky splňuje nejméně 2 z následujících 3 kritérií:
1. průměrný počet zaměstnanců v posledním finančním roce je nižší než 250,
2. celková bilanční suma nepřesahuje 43 000 000 EUR, nebo
3. roční čistý obrat nepřesahuje 50 000 000 EUR.
(7) Pokud subjekt veřejného zájmu nemá zřízen výbor pro audit, zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, který orgán plní funkce výboru pro audit, a které osoby jsou jeho členy.