Výsledky průzkumu EY o podvodech a korupci aneb co děláme špatně?

29.1.2014

Společnost EY tradičně provádí každé dva roky průzkumy o podvodech a korupci v Evropě. Průzkum zveřejněný v roce 2013 nově zahrnoval i země Blízkého východu, Afriky a Indii. Během průzkumu bylo uskutečněno téměř 3 500 rozhovorů (telefonických, online nebo osobních) se zaměstnanci největších společností v 36 zemích. Průzkum mapuje postoje předsedů představenstev, členů vrcholového managementu, ostatních manažerů, ale též řadových zaměstnanců k podvodům a korupci. V České republice se průzkumu zúčastnilo 100 respondentů. V období mezi jednotlivými evropskými průzkumy publikuje společnost EY globální průzkum se stejným zaměřením.
Tlaky na manažery a obchodníky vnímáme v dnešní době jako nutné zlo. Uvědomujeme si ale, že se tím vystavujeme značnému riziku podvodu? Právě to, že se nejedná o liché obavy, nýbrž o neúprosnou realitu ukázal poslední průzkum EY. Zatímco v posledním globálním průzkumu v roce 2012 se zkreslování hospodářských výsledků v České republice ani nedostalo mezi hlavní závěry, v tom letošním se projevilo jako podstatný problém. Alarmující čtvrtina českých respondentů přiznala manipulaci finančních výsledků, přičemž podíl manažerů v celém průzkumu byl dokonce 42 %. Průzkum tak ukazuje, že díky neustálému tlaku na zajištění dobrých hospodářských výsledků, který se v nadcházejícím období rozhodně nebude snižovat, jsou jak zaměstnanci, tak i manažeři ochotni ustoupit od svých etických zásad a ospravedlnit si případné neetické i podvodné jednání. Tomuto stavu nepřispívá ani neustále se zvyšující tlak na snižování mezd a odměn zaměstnanců.
Zaměřme se nyní konkrétně na korupci a zkreslování účetních závěrek v České republice. Zatímco v roce 2012 uvedlo 12% českých respondentů, že v jejich odvětví se zakázky běžně získávají díky úplatku (84 % s tímto tvrzením nesouhlasilo), v letos uveřejněných výsledcích s tímto tvrzením souhlasí už 31 % respondentů (a 30 % s tímto nesouhlasí). V žebříčku zemí, v nichž se dle respondentů běžně uplácí, jsme se tím umístili na 13. místě za zeměmi jako jsou Rusko, Nigérie a Keňa, které se každoročně velmi špatně umisťují v Indexu vnímání korupce (Corruption Perception Index) organizace Transparency International, ale stále nad celkovým průměrem 26%.
73 % českých respondentů se domnívá, že korupce je v našem státě rozšířeným jevem, a jen 11 % tento názor nesdílí. V celém průzkumu mělo stejný názor 57 % respondentů, což kontrastuje se skutečností, že jen 26 % z nich tento jev připustili ve svém oboru. Nejhůře v otázce rozšířenosti korupce skončilo Slovinsko s 96 %, Keňa s 94 % a Chorvatsko s 90 % respondenty s kladnými odpověďmi.
Ačkoliv v rámci prevence podvodů začali společnosti v České republice zavádět řadu preventivních opatření, výsledky průzkumu dopadly v této oblasti pro naši zemi velmi nelichotivě. V otázkách na existenci protikorupčních pravidel a etického kodexu, důraz vrcholového vedení na interní protikorupční pravidla a stanovení jasných sankcí za jejich porušení nebo i existence linky pro oznamování podvodů a korupce, jsme obsadili neslavné poslední místo. Tento tristní výsledek svědčí o tom, že ještě stále velké množství českých společností nezavedlo odpovídající preventivní opatření a je zde stále velký prostor pro zlepšení. Pro společnosti, které už tato opatření zavedla, je to pak jasný signál o tom, že nebyla dobře zavedena a vhodně komunikována dovnitř společnosti.
Tato část průzkumu také ukázala na nedůvěru zaměstnanců v to, že pokud nahlásí neetické jednání, najdou u svého zaměstnavatele podporu. V této otázce jsme skončili na neméně lichotivém předposledním místě s pouhými 17% respondentů, kteří tuto důvěru mají. Přední příčky v této otázce obsadily Keňa, Jihoafrická republika a Nigérie s více než 70% kladných odpovědí. Tyto závěry ukazují na fakt, že v rychle rostoucích ekonomikách je na dodržování etických principů dáván velký důraz a ve státech střední a východní Evropy nejsou tyto aktivity dostatečně podporovány nebo dobře komunikovány vedením společnosti.
Zeptáte-li se někdy osob zodpovědných za oblast Compliance, jaká pozice v jejich společnosti je z hlediska etického selhání nejrizikovější, s největší pravděpodobností se shodnou, že jsou to pozice prodejců. To kvůli nim především se ve společnostech zavádějí protikorupční pravidla. Do jaké míry jsou tyto snahy účinné, je zřejmé z výsledků našeho průzkumu, který ukazuje, že téměř polovina (49 %) všech dotazovaných pracovníků prodeje nepovažuje interní protikorupční pravidla za relevantní pro svou práci. Přitom právě prodejci jsou nejčastěji v kontaktu s obchodními partnery, ať už jde o dodavatele nebo zákazníky, a jsou nejnáchylnější k ovlivnění jejich rozhodování a zároveň mohou nejvíce těžit z možných výhod.
Je více než zřejmé, že v oblasti etiky a compliance nás čeká ještě hodně dlouhá cesta. I náš průzkum ukazuje, že manažeři budou nadále pod zvýšeným tlakem, aby v následujících 12 měsících zajistili dobré hospodářské výsledky naší společnosti; to si myslí 49 % respondentů v České republice. Dokonce pouhých 13 % českých respondentů se domnívá, že se pro jejich společnost situace na trhu během dalšího roku zlepší, což nám zajistilo další nelichotivou předposlední příčku, těsně před největšími pesimisty z Belgie.
Proto buďme bdělí a posilujme preventivní opatření ve společnostech a systémy compliance a hlavně povědomí o jejich existenci a smyslu napříč celou společností.
Průzkum o podvodech a korupci v Evropě, na Blízkém východě, v Africe a v Indii 2013 je k dispozici ke stažení na webových stránkách EY (odkaz na: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Global_Fraud_Survey_2013_PDF/$FILE/EY_EMEIA_Fraud_Survey_final_LR.pdf).

 

Rohia Hakimová