ZTOPO v praxi: padly první „tresty smrti“ pro právnické osoby

9.6.2014

Z informací uveřejněných v denním tisku vyplývá, že rozhodnutím soudu dle ZTOPO byly pravomocně odsouzeny k trestu zrušení již dvě právnické osoby, a to společnosti Lax Prag s.r.o. a Idunn Star Café s.r.o. V případě obou uvedených společností bylo v odůvodnění rozsudku uvedeno, že prováděly činnost spojenou s trestnou činností. Společnost Lax Prag s.r.o. provozovatel strážních služeb, nepodávala daňová přiznání a neodváděla DPH, stát tak připravila o necelý milion korun. Společnost Idunn Star Café s.r.o. fungovala víceméně jako „bílý kůň“ při legalizaci dovozu zboží (textil a obuv) z Číny do EU. Tato firma nepodávala daňové přiznání (přitom dovoz z Číny měl v roce 2012 podle celních statistik dosáhnout nejméně 123 mil. Kč a daňový doměrek činí 18 mil. Kč) a dopustila se trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.
Dle ustanovení § 16 odst. 1 ZTOPO „soud může uložit trest zrušení právnické osoby právnické osobě se sídlem v České republice, pokud její činnost spočívala zcela nebo převážně v páchání trestného činu nebo trestných činů…“. Realizaci výkonu trestu zrušení právnické osoby určuje § 38 ZTOPO (po nabytí právní moci rozsudku jmenuje předseda senátu likvidátora; právnická osoba zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku).
Komentář k udělení trestu zrušení právnické osoby od AK Kinstellar je volně k dispozici na tomto odkazu: http://www.kinstellar.com/publications/article/capital-punishment-in-the-corporate-world-a-first-in-the-czech-republic-1088/  (po otevření odkazované stránky naleznete možnost přepnutí na verzi v češtině).
Jak ukazují statistiky Policejního prezídia a Nejvyššího státního zastupitelství (údaje publikované na webu Česká pozice), od začátku účinnosti tohoto zákona (1.1. 2012) došlo v 80 trestních řízeních k zahájení trestního stíhání proti právnické osobě (PO), v nichž bylo obviněno více než 100 PO ze spáchání přes 120 trestných činů. V 31 případech již bylo ukončeno trestní stíhání návrhem na podání obžaloby či návrhem na potrestání; k pravomocnému rozhodnutí soudu již došlo v 8 případech a v 5 případech byl vydán trestní příkaz. Údaje o stíhaných trestných činech (TČ) dle ZTOPO za rok 2013 ukazují, že nejčastějšími trestnými činy (TČ) spáchanými právnickými osobami byly
► TČ zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240 TZ) a TČ neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241 TZ) – 42 případů;
► TČ podvodu (§ 209 TZ), pojistného podvodu (§ 210 TZ), úvěrového podvodu (§ 211 TZ) a dotačního podvodu (§ 212 TZ) – 20 případů;
► „korupční“ TČ (§§ 331-333 TZ), TČ legalizace výnosů z trestné činnosti (§§ 216 a 217 TZ) – 17 případů.
Z informací v médiích i na odborných fórech ke compliance a ZTOPO vyplývá, že počet stíhaných právnických osob vykazuje narůstající trend. Můžeme z toho tedy jednoznačně odvodit, že orgány činné v trestním řízení si ZTOPO již osvojily a lze proto důvodně konstatovat nárůst compliance rizika trestní odpovědnosti PO pro české podnikatelské i nepodnikatelské subjekty.
2. 6. 2014
Vladimír Brož, prezident CGI